Veel gestelde vragen

Hoe kun je aangeven dat je interesse hebt in een van de woningen? En zit je dan ergens aan vast? Komen er ook huurwoningen in dit project? En wat gebeurt er nadat je het formulier hebt ingevuld? Het antwoord op deze en andere vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op

Hoeveel woningen komen er op de Eilanden van Hain?
Er komen ca. 235 woningen, waaronder ca. 20 vrije kavels.
Wanneer komen de eerste woningen in de verkoop?
Gezien de benodigde voorbereidingstijd en het verloop van de bestemmingsplanprocedure is het helaas nog niet helemaal duidelijk wanneer de woningen in verkoop gaan. De huidige verwachting is echter wel dat de verkoop van de eerste woningen eind 2023/ begin 2024 zal starten. Zodra er hierover meer duidelijkheid is, zullen wij dit laten weten via deze website en de digitale nieuwsbrieven.
Komen er ook bedrijven en voorzieningen?
Op de Eilanden van Hain worden geen bedrijfsruimtes of winkels ontwikkeld.
Waarom komt er nieuwbouw op Slibkuil en Provily?
Woningen zijn hard nodig in Zaanstad. De wachtlijsten voor sociale huur zijn lang. Ook de vrijesectorhuur- en de koopmarkt staan onder druk. En om meer doorstroming mogelijk te maken, zijn meer verschillende typen woningen nodig. Daarom komen op deze plek vrijesectorkoopwoningen.
Komen er ook (sociale) huurwoningen?
Nee, op de Eilanden van Hain komen alleen koopwoningen. De bedoeling is dat die een aanvulling zijn op de woningvoorraad van goedkopere huur- en koopwoningen die al in de regio staan. Zo kunnen mensen daarvandaan doorstromen en komen die woningen hopelijk weer vrij.
Wat is de planning van de werkzaamheden?
Voordat er kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen moet er nog veel gebeuren. Zo moeten er nog knopen worden doorgehakt over de toegangswegen naar de nieuwe wijk, de precieze ontwerpen van de woningen en over hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Ook moeten de benodigde vergunningstrajecten worden doorlopen. Daarnaast wordt er op het hele gebied een zandpakket aangebracht. Dit zandpakket moet minimaal een jaar rusten, om er voor te kunnen zorgen dat de grond in de toekomst bijna niet meer zakt. Nadat het zandpakket voldoende heeft kunnen rusten, wordt de grond bouwrijp gemaakt.
Bij wie kan ik terecht als er tijdens de werkzaamheden iets niet goed gaat?
Zodra de werkzaamheden van start gaan, komt er een speciaal telefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt tijdig huis-aan-huis verspreid in een brief aan de direct omwonenden en vindt u dan ook op deze website.
Komt er een nieuwe wegverbinding vanaf de Provincialeweg, langs de sportvelden (Sportlaan)?
Bij het maken van een plan voor Eilanden van Hain hebben we onderzocht hoe we het extra verkeer zo min mogelijk door de bestaande wijken kunnen laten rijden. Ons voorstel was een nieuwe aansluiting te maken vanaf de Provincialeweg, langs de sportvelden. Er kleven grote nadelen aan deze nieuwe weg, die ook tot uiting zijn gekomen in het burenoverleg. Daarom is besloten dat deze nieuwe weg er niet komt.
Wat gebeurt er met de platanen aan de Marslaan?
Het vele groen in de omgeving is een van de pluspunten van de Eilanden van Hain. Daarom doen we er alles aan om de platanen aan de Marslaan te behouden. Ze krijgen daarom een nieuwe plek en worden verplant naar de rand van de Marslaan. AM heeft de vergunning hiervoor inmiddels aangevraagd. Als voorbereiding zijn de kluiten in april 2019 al rond gegraven en zijn er voedingsstoffen ingebracht. De bomen maken hierdoor nieuwe wortels aan en gaan op hun nieuwe plek sneller groeien. Zo brengen we de platanen straks in een goede conditie naar hun nieuwe plek. Het is nog niet bekend wanneer de bomen verplant worden, zodra hier meer over bekend is, leest u dit op deze website.
Blijven de vleermuizenroutes behouden?
Vleermuizen gebruiken bomen voor hun oriëntatie om te foerageren en soms als verblijf. Gemeente Zaanstad heeft eisen gesteld aan het behouden van vleermuizenroutes. Specifieke vleermuizenroutes zijn overigens niet vastgesteld in het nader natuuronderzoek 2019. Bij het maken van ons ontwerp houden we rekening met behoud en – indien dit niet mogelijk is – met het terugbrengen van doorgaande bomensingels die geschikt zijn als oriëntatie voor vleermuizen. Daarnaast letten we ook op verlichting, zodat vleermuizen zo min mogelijk verstoord worden.
Is er bij de besluitvorming m.b.t. de doorgraving van de Busch onderzoek gedaan naar het cultureel erfgoed?
In het plan komt geen nieuwe onderbreking van de dijk. Het plan is voorgelegd aan de provincie. De provincie kan, mede vanuit de UNESCO-richtlijnen, instemmen met de nu voorliggende uitwerking.
Wat is er besproken in het burenoverleg met omwonenden?
In het burenoverleg, dat is gestart in september 2019, is gesproken over het verkeer van en naar de nieuwe wijk, routes voor bouwverkeer, zandophoging, grondwaterhuishouding, natuur, recreatieve routes en erfgoed. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten vindt u hier.
Wanneer en hoe is inspraak mogelijk?
De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. Daarna start het proces waarin de formele procedure gaat lopen. De procedure heeft een formele inspraak waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend en daarna in bezwaar en/of beroep kan worden gegaan. Daarnaast zullen er ook verschillende vergunningen aangevraagd moeten worden. Ook bij deze vergunningen zijn het indienen van zienswijzen en bezwaar en/of beroep mogelijk.
Ik heb een andere vraag, bij wie kan ik terecht?
U kunt uw vraag mailen naar burenoverleg@eilandenvanhain.nl. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk een reactie krijgt.
Wat is het prijsniveau van de woningen?
Een indicatie voor het prijsniveau van de woningen is in deze fase nog niet bekend. Bij de start van de verkoop zijn de definitieve prijzen bekend.
Wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?
Normaliter wordt er ongeveer een half jaar na start verkoop gestart met de bouw. De bouwtijd van een woning is vanaf start heiwerk ongeveer één tot anderhalf jaar. Dit is afhankelijk van de situering van de woning in de bouwstroom.
Hoe kan ik als omwonende meedenken over de plannen?
Meedenken over de plannen kan op verschillende manieren. Het is afhankelijk van de fase van het project en van het onderwerp. Meer informatie hierover staat op de pagina Burenoverleg.
Wat wordt er gebouwd op Eilanden van Hain?
Er komen ongeveer 235 koopwoningen, waaronder ca. 20 vrije kavels. Er komen geen bedrijven, winkels of andere voorzieningen.
Wat gebeurt er met de Romeinse vindplaats?
Op het Provily-terrein zijn in de bodem de houten palen en structuur van een Romeinse wachttoren gevonden. Deze toren hoorde bij het meest noordelijke deel van Romeinse Rijk op het Europese vasteland. Archeologen ontdekten ook aardewerk en sporen uit de Vroege IJzertijd. De herinnering aan deze vindplaats krijgt straks een plek op de Eilanden van Hain. Waar en hoe is nog niet bekend. Na een inventarisatie van ideeën begin 2019, onderzoeken AM en gemeente wat haalbaar is. Het is de bedoeling dat de geschiedenis van dit gebied ook zichtbaar wordt in de nieuwe woonwijk. AM werkt een ontwerp uit met varianten voor een mogelijke invulling. Later nodigen we geïnteresseerden uit de buurt en toekomstige bewoners uit om mee te denken over het ontwerp.
Kunnen de bouwplannen wel doorgaan of speelt het stikstofprobleem hier ook?
De stikstofdiscussie speelt ook in Krommenie. De bouwplannen zullen wel doorgaan, maar lopen mogelijk vertraging op.
Hoe rijdt het bouwverkeer straks naar en van de eilanden?
De voorlopig vastgestelde route voor bouwverkeer en zandtransport (voor zowel aanvoer als afvoer) is: N8 – Rosariumlaan – Zilverschoonlaan – Ruimtevaartlaan – Neptunuslaan – Uranuslaan, en vanaf daar:
voor Provily: Marslaan (tot Sporting)
voor Slibkuil: Marslaan – Militaireweg – tijdelijke brug over Kerksloot
Er verdwijnen parkeerplaatsen aan de Marslaan, hoe gaan jullie de parkeerdruk bij Sporting verminderen?
Bij sportverenigingen moet in principe voldoende parkeergelegenheid zijn, zodat de buurt geen overlast ervaart. Omwonenden van Sporting Krommenie klagen nu al over de parkeerdruk in hun straat. Gemeente Zaanstad is met de voetbalvereniging in gesprek om de situatie goed in kaart te brengen. Waar bestaat de overlast exact uit? Gaat het om piekmomenten of is het structureel? En wat zijn mogelijke oplossingen? Ook bekijken gemeente en Sporting hoe ze bezoekers kunnen stimuleren om met de fiets te komen.
Worden er bomen gekapt, en zo ja, waar?
Op Slibkuil en Provily en ook net daarbuiten moeten bomen en ander groen verdwijnen. Dat is nodig om het terrein te kunnen ophogen en te kunnen bouwen. In het nieuwe plan komen veel nieuwe bomen en planten, zodat er groen terugkomt.
Wat wordt er gedaan om mogelijke overlast van bootjes te voorkomen?
In de Eilanden van Hain wordt het gebruik van elektrische aangedreven bootjes en het bewegen door eigen kracht zoveel mogelijk gestimuleerd. De huidige waterverbinding tussen Slibkuil en de Zuiderham blijft bestaan en blijft de enige waterverbinding tussen het plan en de Zuiderham en de Noorderham. Voor de handhaving van de regelgeving voor recreatievaart op de Zuiderham en Noorderham is de gemeente Zaanstad in gesprek met de politie en Staatsbosbeheer.
Wat is er tot nu toe gedaan aan participatie en wat gaat er in de toekomst nog gebeuren?
Participatie met de buurt heeft plaatsgevonden in het burenoverleg. Alle informatie, waaronder verslagen, adviezen, overlegdata burenoverleg, stand van zaken, etc. kunt u vinden op de website pagina Burenoverleg. De afgelopen tijd is er vooral overleg geweest over het plan en is er door de buren een eindadvies opgesteld wat is aangeboden aan AM en de gemeente. Over enige tijd kunnen omwonenden ook meedenken over de Romeinse vindplaats en over de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.
Wat is er gedaan met de adviezen uit het burenoverleg?
AM en gemeente Zaanstad hebben alle adviezen uit het burenoverleg serieus afgewogen bij het uitwerken van de bijgewerkte versie van het plan, dat in juni 2020 is gepubliceerd. Meer informatie vindt u hier
Hoe heeft AM de vereiste draagvlakmeting gedaan?
In de tender is vastgelegd dat de ontwikkelaar bij de uitwerking van de plannen ook onderzoek moet doen naar draagvlak voor de plannen in de omgeving (artikel 2.11 in de gunningsleidraad). Dit betekent dat AM in kaart moet brengen hoe mensen die invloed of impact ondervinden van de bouwplannen, over die plannen denken en erop reageren. Daarvan moet AM een rapportage maken voor de gemeente. De gemeente beoordeelt die tijdens de planologische procedure (bijvoorbeeld over het wijzigen of maken van een bestemmingsplan) of bij de behandeling van een omgevingsvergunning voor het bouwplan.
Hoe kan ik op de hoogte blijven?
U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Ook vindt u informatie in twee nieuwsbrieven die eerder huis-aan-huis zijn verspreid.