• Blog
  • 1 juli 2020
  • Geplaatst door TeamEilandenvanHain

Bijgewerkte versie plan bekend

De afgelopen maanden heeft AM, in samenspraak met gemeente Zaanstad, de plannen voor de Eilanden van Hain verder uitgewerkt.

Op deze plankaart kunt u zien welke aanpassingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

De belangrijkste wijziging in het plan is dat een doorvaartmogelijkheid vanuit Provily via de Busch naar het omliggend water (Zuiderham) niet wordt gemaakt. Het laten vervallen van deze doorvaart was het meest vérstrekkende advies uit het burenoverleg. Door deze aanpassing wijzigen ook de huidige waterpeilen minimaal. Daarnaast zijn op verschillende plekken aanpassingen doorgevoerd in de verkaveling. Hierdoor worden de groene randen, het landschappelijk karakter en het dijkprofiel behouden en/of geaccentueerd en de afstand tot een aantal bestaande woningen vergroot.

Proces burenoverleg

In het najaar van 2019 is, tijdens een reeks van bijeenkomsten, gesproken met buren van het plan (bewoners, Sporting, Scouting, scholen en belangenorganisaties). In dit burenoverleg hebben omwonenden onder meer hun bezorgdheid geuit over een mogelijke verhoging van het waterpeil en aantasting van het cultureel erfgoed.

Namens de deelnemers aan het burenoverleg is een eindadvies opgesteld over de door hen gewenste aanpassingen in het plan, dat begin 2020 is aangeboden aan AM en de gemeente Zaanstad. AM en de gemeente hebben samen intensief onderzocht of de adviezen uit dit eindadvies verwerkt konden worden in aanpassingen van het plan. Daarbij is ook rekening gehouden met onder meer technische (on-)mogelijkheden van de provincie, gemeente en het hoogheemraadschap en met juridische en financiële aspecten. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen. Niet alle adviezen zijn overgenomen. In het document ‘Reactie op Eindadvies Burenoverleg Eilanden van Hain’ wordt per gegeven advies toegelicht waarom een advies (gedeeltelijk) wel of niet is overgenomen.

Status en vervolg

Het vervallen van de doorvaart van Provily naar de Zuiderham is op 30 juni jl. in het College van B&W van de gemeente Zaanstad vastgesteld. Daarna is de gemeenteraad geïnformeerd en tegelijkertijd hebben de deelnemers aan het burenoverleg de informatie per e-mail ontvangen. Wel blijft het mogelijk dat het uiteindelijke plan op onderdelen in de uitwerking nog iets afwijkt, omdat het ontwerpproces nog niet is afgerond. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. Daarna start het proces waarin de formele procedure gaat lopen.

Deel
Gekopieerd!